โรงพยาบาลทัพทัน คุณภาพบริการเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งประชาชน
     
 
Search
 
หน้าแรกเกี่ยวกับโรงพยาบาลงานบริการผู้ป่วยงานพัฒนาคุณภาพข่าวและกิจกรรมwebmailติดต่อเรา

 

 

นพ.สุชิน คันศร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

 

กลุ่มงานการแพทย์
งานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
งานทันตกรรม
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
และรังสีวิทยา
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค
งานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์
งานแผนงานและประเมินผล
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานพัฒนาคุณภาพ
งานพัฒนาวิชาการ
งานประกันสุขภาพ
งานเลขานุการ
กลุ่มงานการจัดการ
งานการเงินและบัญชี
งานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัสดุ ก่อสร้าง และซ่อมบำรุง
การบริหารยานพาหนะ
งานอาคารสถานที่
งานรักษาความปลอดภัย
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
และสนับสนุนเครือข่าย
งานป้องกันและควบคุมโรค
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
งานคลินิกบริการ
งานบริการแพทย์แผนไทย
หน่วยบริการสุขภาพทัพยายปอน
ศูนย์สุขภาพชุมชนทัพทัน
คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนย์เรียนรู้บริการปฐมภูมิ
และผู้สูงอายุ
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
ตึกเมตตา
ตึกกรุณา
ตึกมุทิตา
งานโภชนศาสตร์
กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
และวิสัญญีพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลหน่วยควบคุม
การติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
กลุ่มงานงานเวชกรรมฟื้นฟู
งานกายภาพบำบัด
   

 

โลโก้สัญลักษณ์มาตรฐาน
ตัวอย่างการตกแต่งเคาน์เตอร
COLOR  CODE
โครงการสาธารณสุขยุคใหม

 

 

รูปแบบการสนับสนุน / การพัฒนา
โครงการประจำปีงบประมาณ
 
คณะกรรมการพัฒนา PCU
ทีมสุขภาพประจำศูนย์
โครงการ รพ.สต.อ.ทัพทัน
สรุปผลการดำเนินงาน
รวมภาพกิจกรรม

 

HOSxP : User
HOSxP : Admin
HOSxP : Report
HOSxP : DataDic
EPIDEM
HCIS
E-Claim

 

 

 

 

 

 

ซ้อมรับ โรค MERS

โครงการฟื้นฟูสุขภาพใจ ผู้สูงวัยกลุ่มพึ่งพิง

รณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลายในเขต ม.1 ต.ทัพทัน

งานอนามัยแม่และเด็ก CUP ทัพทัน

ประชุม war room ไข้เลือดออก
M O R E . . .

 

สรุปการกำกับติดตามผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562

สรุปผลการปฏิบัตงานโรงพยาบาลทัพทัน ปี 2561

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
กลุ่มางนการพยาบาล
  กลุ่มางานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
การสรุปผลการปฏิบัติงานทันตกรรม
แบบสรุปผลการปฏิบัติงานรังสีวิทยา
  สรุปผลการปฎิงานเทคนิคการแพทย์
สรุปผลการปฏิบัติงาน กลุ่มงานการแพทย์
สรุปผลการปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  สรุปผลงการปฏิบัติงาน กายภาพบำบัด
  สรุปผลงานรายเดือนทันตกรรม
แนวทางปฏิบัติการใช้ social media ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
เรื่องร้องทุกข์
รู้ทันวัณโรค
นโยบายคุณภาพโรงพยาบาลทัพทัน
แนวปฏิบัติเรื่อง ฟันปลอม
สื่อความรู้โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง
คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลทัพทัน
เอกสารประกอบการสื่อสาร ประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลทัพทัน
มาตรการประหยัดพลังงาน
นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์(Green and Cleen Hospital)
สรุปมัติ ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่5/2559
การแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความซื้อสัตย์สุจริต

นโยบายการดำเนินการตามโครงการกิจกรรม 5 ส โรงพยาบาลทัพทัน

กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิณคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

  สำนึกไทยไม่โกง "คนแบบนี้ก็มีด้วย"
สำนึกไทยไม่โกง "HK Trip 60"
สำนึกไทยไม่โกง "Social Share 60"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือก ณ โรงบาลทัพทัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

(15 ส.ค.59)

จริยธรรมข้าราชพลเรือน 10 ประการ

 

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

15-01-62

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

15-01-62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ

 

8-02-62

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

14-12-61

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

14-12-61

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ

 

7-12-61

ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ

 

6-12-61

 

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 3-12-61

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ

 

23-11-61

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

15-11-61

บบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

15-11-61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

 

29-10-61

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบค่าเสื่อม 70%

 

19-10-61

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบค่าเสื่อม 20%

 

19-10-61

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

 

10-10-61

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 10-10-61

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 10-10-61

ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

2-10-61

ประกาศแผนจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562

 

2-10-61

ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

 

2-10-61

ประกาศ แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

 

2-10-61

แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

 

2-10-61

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

 

19-9-61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทัพทัน

 

12-9-61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ

 

10-9-61

ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทัพทัน

 

27-8-61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่มิใช่ราคากลางงานก่อสร้าง

 

24-8-61

 

ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 24-8-61

รายงานแบบแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

14-08-61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

 

07-03-61

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

 

21-02-61

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 16-02-61

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณยา ปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 159,450 บาท

 

26-01-61
ประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน12 รายการ

26-01-61

 

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 316,142.00 บาท

 

29-12-60

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 113,955 บาท

 

23-12-60

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 287,000 บาท

 

23-12-60

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปีงบประมาณ ปี2561วงเงิน 107,640 บาท

 

18-12-60

เจตจำนงสุจริตในการบริหารของโรงพยาบาลทัพทัน

 

14-12-60

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณที่มิใช่ยาปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 357,264 บาท

 

13-12-60

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 316,142.00 บาท

 

 

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 295,700 บาท

 

10-12-60

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 209,817 บาท

 

10-12-60

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 103,083.80 บาท

 

28-11-60

 

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

21-11-60

 

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 305,142.60 บาท

 

18-11-60

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 127,535 บาท

 

17-11-60

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 320,546 บาท

 

13-11-60

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 121,500 บาท

 

13-11-60

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณที่มิใช่ยาปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 224,700 บาท

 

13-11-60

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณที่มิใช่ยาปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 292,500 บาท

 

13-11-60

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณที่มิใช่ยาปีงบประมาณ ปี2561 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 303,808 บาท

 

05-11-60

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปีงบประมาณ ปี2561วงเงิน 326,300 บาท

 

25-10-60

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทางการแพทย์และพัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

 

20-10-60

ประกาศผลสอบรอบคัดเลือกรอบที่2 เพื่อจ้างเหมาเป็นนักวิชาการสาธารณสุข

 

17-10-60
แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ปีงบประมาณ ปี2561 โรงพยาบาลทัพทัน 15-10-60
          - ทันตแพทย์  
          - วัสดุการแพทย์  
          - วิทยาศาสตร์การแพทย์  
          - เวชภัณฑ์ยา  
 

แบบรางานแผนปฏิบัติกรจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

 

12-10-60

แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โรงพยาบาลทัพทัน

 

12-10-60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

11-09-60

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

21-08-60

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาซัก อบเสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทัพทัน

 

09-08-60

สอบราคาจ้างเหมาซัก อบ เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทัพทัน

 

24-07-60

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

13-03-60

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

15-02-60

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ที่ขอปรับแผนฯ/เปลี่ยนแปลรายการของแผน ปีงบประมาณ 2560

 

24-01-60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 963 ตารางเมตร โรงพยาบาลทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 หลัง

 

28-12-59

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด

 

30-11-59

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

 

16-11-59

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น

 

16-11-59

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

 

14-11-59

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 

17-10-59

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

17-10-59

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลทัพทัน

 

05-10-59

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 

30-09-59

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

26-09-59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานเปล

20-03-61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานเปล 08-03-61

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานเปล

07-02-61

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

23-01-61

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานแปล

22-01-61

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรณ ตำแหน่งพนักงานประจำตึd

28-12-60

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

18-12-60

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

08-12-60

ประกาศผลสอบรอบคัดเลือกรอบที่1 เพื่อจ้างเหมาเป็นนักวิชาการสาธารณสุข

12-10-60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อจ้างเหมาเป็นนักวิชาการสาธารณสุข

11-10-60

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักกายภาพบำบัด และพนักงานการเงินการบัญชี

29-10-60

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข

26-10-60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักกายภาพบำบัด และพนักงานการเงินการบัญชี

18-09-60

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักกายภาพบำบัด และพนักงานการเงินการบัญชี

13-09-60

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

05-06-60
 

ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่1 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

18-05-60

ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

16-05-60

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมากายภาพบำบัด

28-04-60
     
 

 

ทีม SRRT ทัพทัน
ได้รับรางวัล ดีเด่น
การประกวดรายงาน
การสอบสวนโรค SRRT

 

โรงพยาบาลทัพทัน
ได้รับโล่รางวัล
ผลการดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรค CUP

 

โรงพยาบาลทัพทัน ผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน จากกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทย
อยู่ในระดับ ดีมาก

 

โรงพยาบาลทัพทัน ได้รับใบ
ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดง
ว่าได้ดำเนินงานสมาธิบำบัด
อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"

 

โรงพยาบาลทัพทันได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ๑การพัฒนา
การดำเนินงานป้องกันควบคุม
โรคเบาหวานฯ

 

โรงพยาบาลทัพทันผ่านเกณฑ์
การตรวจประเมินความเสี่ยง
จากการทำงานของบุคลากร
ในโรงพยาบาลระดับ ๕
  M O R E . . .

 

 

M O R E . . .

 

 

บันทึกภาพความทรงจำ

 

 
 
 
 
 
 
 
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ธรรมนูญและค่านิยมร่วม
นโยบายและเข็มมุ่ง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เครือข่ายทัพทัน
สสอ.ทัพทัน
สอ.ทุ่งนาไทย
สอ.เขาขี้ฝอย
สอ.หนองหญ้าปล้อง
สอ.โคกหม้อ
รพ.สต.หนองยายดา
สอ.หนองกระทุ่ม
สอ.บ้านคอดยาง
สอ.หนองสระ
รพ.สต.ตลุกดู่
สอ.บ้านวังเตย
สอ.บ้านสวนขวัญ
สอ.บ้านทุ่งพึ่ง
สอ.บ้านเขาปฐวี
สอ.บ้านเหียงงาม
หน่วยบริการทัพยายปอน
รายงานและสถิติ
  รายงานการประชุม กวป
    สสจ.อุทัยธานี
  รายงานระบบฐานข้อมูล
    18 แฟ้ม จังหวัดอุทัยธานี
  รายงานระบาดวิทยา
  รายงานการเงิน
  รายงาน สปสช.
  ระบบจัดความรู้ (KM)
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
หน่วยงานสาธารณสุข
  กระทรวงสาธารณสุข
  ส่วนกลาง
  ส่วนภูมิภาค
  สปสช.
  facebook สปสช.
    เขต 3 นครสวรรค์
  สสจ.อุทัยธานี
  โรงพยาบาลอุทัยธานี
แพ็คเกจตรวจสุขภาพความรู้สำหรับประชาชนการเข้าถึงประวัติผู้รับบริการจดหมายข่าวเภสัช