คำแนะนำสำหรับประชาชน    ข้อสั่งการ (18 มิ.ย.58)    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (18 มิ.ย.58)
   สถานการณ์และมาตรการ (18 มิ.ย.58)    คู่มือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์    สื่อประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้