โรงพยาบาลทัพทัน คุณภาพบริการเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งประชาชน
     
 
Search
 
หน้าแรกเกี่ยวกับโรงพยาบาลงานบริการผู้ป่วยงานพัฒนาคุณภาพข่าวและกิจกรรมwebmailติดต่อเรา

 

นพ.สุชิน คันศร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

 

กลุ่มงานการแพทย์
งานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
งานทันตกรรม
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
และรังสีวิทยา
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค
งานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์
งานแผนงานและประเมินผล
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานพัฒนาคุณภาพ
งานพัฒนาวิชาการ
งานประกันสุขภาพ
งานเลขานุการ
กลุ่มงานการจัดการ
งานการเงินและบัญชี
งานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัสดุ ก่อสร้าง และซ่อมบำรุง
การบริหารยานพาหนะ
งานอาคารสถานที่
งานรักษาความปลอดภัย
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
และสนับสนุนเครือข่าย
งานป้องกันและควบคุมโรค
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
งานคลินิกบริการ
งานบริการแพทย์แผนไทย
หน่วยบริการสุขภาพทัพยายปอน
ศูนย์สุขภาพชุมชนทัพทัน
คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนย์เรียนรู้บริการปฐมภูมิ
และผู้สูงอายุ
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
ตึกเมตตา
ตึกกรุณา
ตึกมุทิตา
งานโภชนศาสตร์
กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
และวิสัญญีพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลหน่วยควบคุม
การติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
กลุ่มงานงานเวชกรรมฟื้นฟู
งานกายภาพบำบัด
   

 

โลโก้สัญลักษณ์มาตรฐาน
ตัวอย่างการตกแต่งเคาน์เตอร
COLOR  CODE
โครงการสาธารณสุขยุคใหม

 

 

รูปแบบการสนับสนุน / การพัฒนา
โครงการประจำปีงบประมาณ
 
คณะกรรมการพัฒนา PCU
ทีมสุขภาพประจำศูนย์
โครงการ รพ.สต.อ.ทัพทัน
สรุปผลการดำเนินงาน
รวมภาพกิจกรรม

 

HOSxP : User
HOSxP : Admin
HOSxP : Report
HOSxP : DataDic
EPIDEM
HCIS
E-Claim

 

 

 

 

 

 

ซ้อมรับ โรค MERS

โครงการฟื้นฟูสุขภาพใจ ผู้สูงวัยกลุ่มพึ่งพิง

รณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลายในเขต ม.1 ต.ทัพทัน

งานอนามัยแม่และเด็ก CUP ทัพทัน

ประชุม war room ไข้เลือดออก
M O R E . . .

 

สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

  สำนึกไทยไม่โกง "คนแบบนี้ก็มีด้วย"
  สำนึกไทยไม่โกง "HK Trip 60"
  สำนึกไทยไม่โกง "Social Share 60"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือก ณ โรงบาลทัพทัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

(15 ส.ค.59)

  จริยธรรมข้าราชพลเรือน 10 ประการ

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 
   
 

 

   
   
   

 

ทีม SRRT ทัพทัน
ได้รับรางวัล ดีเด่น
การประกวดรายงาน
การสอบสวนโรค SRRT

 

โรงพยาบาลทัพทัน
ได้รับโล่รางวัล
ผลการดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรค CUP

 

โรงพยาบาลทัพทัน ผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน จากกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทย
อยู่ในระดับ ดีมาก

 

โรงพยาบาลทัพทัน ได้รับใบ
ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดง
ว่าได้ดำเนินงานสมาธิบำบัด
อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"

 

โรงพยาบาลทัพทันได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ๑การพัฒนา
การดำเนินงานป้องกันควบคุม
โรคเบาหวานฯ

 

โรงพยาบาลทัพทันผ่านเกณฑ์
การตรวจประเมินความเสี่ยง
จากการทำงานของบุคลากร
ในโรงพยาบาลระดับ ๕
  M O R E . . .

 

 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
และกฎกระทรวง ไม่ประสงค์จะรับบริการ ฯ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการคัดกรองเบาหวาน
และความดันโลหิตเชิงรุก
โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ และจัดทำ
บัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึง
โครงการประกวด VIDEO CLIP เรื่อง
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 "H1N1"
M O R E . . .

 

 

บันทึกภาพความทรงจำ

 

 
 
 
 
 
 
 
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ธรรมนูญและค่านิยมร่วม
นโยบายและเข็มมุ่ง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เครือข่ายทัพทัน
สสอ.ทัพทัน
สอ.ทุ่งนาไทย
สอ.เขาขี้ฝอย
สอ.หนองหญ้าปล้อง
สอ.โคกหม้อ
รพ.สต.หนองยายดา
สอ.หนองกระทุ่ม
สอ.บ้านคอดยาง
สอ.หนองสระ
รพ.สต.ตลุกดู่
สอ.บ้านวังเตย
สอ.บ้านสวนขวัญ
สอ.บ้านทุ่งพึ่ง
สอ.บ้านเขาปฐวี
สอ.บ้านเหียงงาม
หน่วยบริการทัพยายปอน
รายงานและสถิติ
  รายงานการประชุม กวป
    สสจ.อุทัยธานี
  รายงานระบบฐานข้อมูล
    18 แฟ้ม จังหวัดอุทัยธานี
  รายงานระบาดวิทยา
  รายงานการเงิน
  รายงาน สปสช.
  ระบบจัดความรู้ (KM)
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
หน่วยงานสาธารณสุข
  กระทรวงสาธารณสุข
  ส่วนกลาง
  ส่วนภูมิภาค
  สปสช.
  facebook สปสช.
    เขต 3 นครสวรรค์
  สสจ.อุทัยธานี
  โรงพยาบาลอุทัยธานี
แพ็คเกจตรวจสุขภาพความรู้สำหรับประชาชนการเข้าถึงประวัติผู้รับบริการจดหมายข่าวเภสัช