ผู้บริหาร


Image นายแพทย์วศิน โพธิพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน Tel.056-5400-26

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

23 พฤศจิกายน 2566 PDF Download PDF Download

นโยบายการบริหารจัดการด้านเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสพ บี และ ซี

23 พฤศจิกายน 2566 PDF Download

เผยแพร่งบทดลอง รายงานทางการเงิน ปี 2566 โรงพยาบาลทัพทัน

28 มิถุนายน 2566 PDF Download

เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

28 มิถุนายน 2566 PDF Download

ประชาสัมพันธ์ Line offical Accountb Teen Club

09 ตุลาคม 2566 PDF Download QR CODE Download

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

28 สิงหาคม 2566 PDF Download

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

28 มิถุนายน 2566 PDF Download

การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

03 มีนาคม 2566 PDF Download

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

03 กุมภาพันธ์ 2566 PDF Download

ประกาศจำหน่ายพัสดุของทางราชการ

20 มกราคม 2566 PDF Download

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

06 มกราคม 2566 PDF Download

  • เพื่มเติม
  • รูปภาพและกิจกรรมภายในโรงพยาบาล

    THAPTHAN HOSPITAL