Search
 
หน้าแรกเกี่ยวกับโรงพยาบาลงานบริการผู้ป่วยงานพัฒนาคุณภาพข่าวและกิจกรรมwebmailติดต่อเรา

นพ.สุชิน คันศร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 
กลุ่มงานการแพทย์และเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์
งานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
งานทันตกรรม
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย
และรังสีวิทยา
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค
งานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย
งานแผนงานและประเมินผล
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานพัฒนาคุณภาพ
งานพัฒนาวิชาการ
งานประกันสุขภาพ
งานเลขานุการ
กลุ่มงานการจัดการ
งานการเงินและบัญชี
งานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัสดุ ก่อสร้าง และซ่อมบำรุง
การบริหารยานพาหนะ
งานอาคารสถานที่
งานรักษาความปลอดภัย
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูม
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
และสนับสนุนเครือข่าย
งานป้องกันและควบคุมโรค
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
งานคลินิกบริการ
งานบริการแพทย์แผนไทย
หน่วยบริการสุขภาพทัพยายปอน
ศูนย์สุขภาพชุมชนทัพทัน
คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนย์เรียนรู้บริการปฐมภูมิ
และผู้สูงอายุ
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
ตึกเมตตา
ตึกกรุณา
ตึกมุทิตา
งานโภชนศาสตร์
กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
และวิสัญญีพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลหน่วยควบคุม
การติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
โลโก้สัญลักษณ์มาตรฐาน
ตัวอย่างการตกแต่งเคาน์เตอร
COLOR  CODE
โครงการสาธารณสุขยุคใหม

รูปแบบการสนับสนุน / การพัฒนา
โครงการประจำปีงบประมาณ
 
คณะกรรมการพัฒนา PCU
ทีมสุขภาพประจำศูนย์
โครงการ รพ.สต.อ.ทัพทัน
สรุปผลการดำเนินงาน
รวมภาพกิจกรรม
HOSxP : User
HOSxP : Admin
HOSxP : Report
HOSxP : DataDic
EPIDEM
HCIS
E-Claim

 
จดหมายขอบคุณผู้อำนวยการจากนักศึกษาแพทย์ฐิติมา เกตุจิตร รพ.สวรรค์ประชารักษ์

หนังสือขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทันจากนายเฉลิม สิริจันทเวช ประธานชมรมคนพิการทุกประเภท

องค์การเภสัชกรรมจับมือเครือข่ายเอดส์หาแนวทางกสนเข้าถึงยาของผู้ป่วยเอดส์
อย.เผย พบยาแผนโบราณปนเปื้อนสเตียรอยด์ เตือนผู้ยริโภคอย่าซื้อมาใช้ อาจได้รับอันตราย
กรมอนามัย 60 ปี เดินหน้าสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย ชู 4 นโยบายป้องกันปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
อภ. จัดโครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน จากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา
อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร ๑๖๖๙ หรือ ๐๕๖-๕๔๐๐๓๐ มีรถบริการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
บันทึกภาพความทรงจำ
ทําบุญสงกรานต์ ปี 2556
พีธีทำบุญโรงพยาบาลทัพทันครบรอบ 36 ปี และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างตึกแพทย์แผนไทย
พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2555
โรงพยาบาลแก่งคอย ศึกษาดูงานอาสาสมัคร จิตอาสาโรงพยาบาลทัพทัน
นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลทัพทัน
M O R E . . .

ส่งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โรงพยาบาลทัพทัน

ประกวดรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง เป็นอาคาร คสล.3ชั้น

ประกวดรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7- 8 จำนวน 4 หลัง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารปฏิบัติการงาน ชั้นนะสูตร ฝ่านทันตกรรม และห้องประชุมโรงพยาบาลบาลทัพทัน

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและมีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
M O R E . . .
ทีม SRRT ทัพทัน
ได้รับรางวัล ดีเด่น
การประกวดรายงาน
การสอบสวนโรค SRRT
โรงพยาบาลทัพทัน
ได้รับโล่รางวัล
ผลการดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรค CUP
โรงพยาบาลทัพทัน ผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน จากกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทย
อยู่ในระดับ ดีมาก
โรงพยาบาลทัพทัน ได้รับใบ
ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดง
ว่าได้ดำเนินงานสมาธิบำบัด
อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"
โรงพยาบาลทัพทันได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ๑การพัฒนา
การดำเนินงานป้องกันควบคุม
โรคเบาหวานฯ
โรงพยาบาลทัพทันผ่านเกณฑ์
การตรวจประเมินความเสี่ยง
จากการทำงานของบุคลากร
ในโรงพยาบาลระดับ ๕
  M O R E . . .
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
และกฎกระทรวง ไม่ประสงค์จะรับบริการ ฯ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการคัดกรองเบาหวาน
และความดันโลหิตเชิงรุก
โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ และจัดทำ
บัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึง
โครงการประกวด VIDEO CLIP เรื่อง
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 "H1N1"
M O R E . . .
วันที่ 23/01/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลทัพทัน
วันที่ 14/11/2554 สอบราคาจัดซื้อ
ครุภัณฑ์กีฬา (โรงพยาบาลทัพทัน)
วันที่ 8/11/2554 จ้างเหมาปรับปรุงระบบ
ปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

 

 
 
 
 
 
 
 
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ธรรมนูญและค่านิยมร่วม
นโยบายและเข็มมุ่ง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เครือข่ายทัพทัน
สสอ.ทัพทัน
สอ.ทุ่งนาไทย
สอ.เขาขี้ฝอย
สอ.หนองหญ้าปล้อง
สอ.โคกหม้อ
รพ.สต.หนองยายดา
สอ.หนองกระทุ่ม
สอ.บ้านคอดยาง
สอ.หนองสระ
รพ.สต.ตลุกดู่
สอ.บ้านวังเตย
สอ.บ้านสวนขวัญ
สอ.บ้านทุ่งพึ่ง
สอ.บ้านเขาปฐวี
สอ.บ้านเหียงงาม
หน่วยบริการทัพยายปอน
รายงานและสถิติ
  รายงานการประชุม กวป
    สสจ.อุทัยธานี
  รายงานระบบฐานข้อมูล
    18 แฟ้ม จังหวัดอุทัยธานี
  รายงานระบาดวิทยา
  รายงานการเงิน
  รายงาน สปสช.
  ระบบจัดความรู้ (KM)
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
หน่วยงานสาธารณสุข
  กระทรวงสาธารณสุข
  ส่วนกลาง
  ส่วนภูมิภาค
  สปสช.
  facebook สปสช.
    เขต 3 นครสวรรค์
  สสจ.อุทัยธานี
  โรงพยาบาลอุทัยธานี
แพ็คเกจตรวจสุขภาพความรู้สำหรับประชาชนการเข้าถึงประวัติผู้รับบริการจดหมายข่าวเภสัช