ผู้บริหาร


Image นายแพทย์วศิน โพธิพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน Tel.056-5400-26

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

03 มีนาคม 2566 PDF Download

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

03 กุมภาพันธ์ 2566 PDF Download

ประกาศจำหน่ายพัสดุของทางราชการ

20 มกราคม 2566 PDF Download

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

06 มกราคม 2566 PDF Download

  • เพื่มเติม
  • รูปภาพและกิจกรรมภายในโรงพยาบาล

    THAPTHAN HOSPITAL