มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลทัพทัน


การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  1. เอกสารเผยแพร่

    1.1 บันทึกข้อความ แผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

    1.2 แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

    1.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

    1.4 นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

    1.5 การควบคุมความเสี่ยงของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

    1.6 ข้อกําหนดลงทะเบียนการเข้าถึงผู้ใช้งาน

    1.7 นโบายความปลอดภัยทางไซเบอร์

    1.8 นโบายความปลอดภัยทางไซเบอร์ (พรบ.)

    1.9 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(กรณีแฝงเว็บไซต์พนันออนไลน์)

  2. HEALTH CERT

    2.1 แจ้งเหตุการณ์ไซเบอร์

    2.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไซเบอร์

THAPTHAN HOSPITAL

โรงพยาบาลทัพทัน 375 หมู่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี61120 โทร. 056-5400-26-29 โทรสาร . 056-5910-00

Email : thapthan2519@gmail.com

Copyright © thapthan hospital. All Rights Reserved