ผลงานตัวชี้วัด โรงพยาบาลทัพทัน


ผลงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ MOU ปี 2566
  1.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรสาธารณสุข มีดิจิทัลไอดี เพื่อยืนยันการเป็นผู้ให้บริการ

    -ร้อยละ 80 ของบุคลากรสาธารณสุข มีดิจิทัลไอดี เพื่อยืนยันการเป็นผู้ให้บริการ (CUP ทัพทัน)

  1.2 ร้อยละ 25 ของประชาชน มีดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ

    -ร้อยละ 25 ของประชาชน มีดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ (CUP ทัพทัน)

  2. ร้อยละของ รพ.สต.ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ตำบลใช้ยาสมเหตุผล (RDU Tambon) ไตรมาส 1 มากกว่า ร้อยละ 80

  3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)

    - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) (CUP ทัพทัน)

  4. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพร

    - ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพร (CUP ทัพทัน)

  5. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดี(เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 40)

    - ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดี(เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 40) (CUP ทัพทัน)

  6. ร้อยละเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ (เฉพาะเขตรับผิดชอบ) (≥ ร้อยละ 10)

    - ร้อยละเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ (เฉพาะเขตรับผิดชอบ) (≥ ร้อยละ 10) (CUP ทัพทัน)

  7.1 อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ไตรมาส 2 (มากกว่า ร้อยละ 21)

  7.2 ความครอบคลุมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคโดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก (CXR) ไตรมาส 2 (มากกว่า ร้อยละ 60)

  8. สัดส่วนของประชาชนที่รับผิดชอบเข้ารับบริการใน pcu/npcu 60 : รพ.แม่ข่าย 40

    - สัดส่วนของประชาชนที่รับผิดชอบเข้ารับบริการใน pcu/npcu 60 : รพ.แม่ข่าย 40 (NPCU รพช.ทัพทัน)

    - สัดส่วนของประชาชนที่รับผิดชอบเข้ารับบริการใน pcu/npcu 60 : รพ.แม่ข่าย 40 (NPCU ตลุกดู่)

    - สัดส่วนของประชาชนที่รับผิดชอบเข้ารับบริการใน pcu/npcu 60 : รพ.แม่ข่าย 40 (NPCU หนองกระทุ่ม)

    - สัดส่วนของประชาชนที่รับผิดชอบเข้ารับบริการใน pcu/npcu 60 : รพ.แม่ข่าย 40 (NPCU หนองยายดา)

  9. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEANHOSPITAL Challenge

  10. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน)

  11. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 90)

THAPTHAN HOSPITAL

โรงพยาบาลทัพทัน 375 หมู่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี61120 โทร. 056-5400-26-29 โทรสาร . 056-5910-00

Email : thapthan2519@gmail.com

Copyright © thapthan hospital. All Rights Reserved