ข่าวประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลทัพทัน


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับชมภาพยนต์ MANUMAN White Monkey

23 ธันวาคม 2565 PDF Download

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ 2566

19 ธันวาคม 2565 PDF Download

เจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

19 ธันวาคม 2565 PDF Download

รายงานงบการเงินประจำปี 2565

16 ธันวาคม 2565 PDF Download

ขอประชาสัมพันธ์หนังสือรายงานประจำปีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

18 พฤศจิกายน 2565 PDF Download

ประชาสัมพันธ์ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 "เฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดอุทัยธานี

17 พฤศจิกายน 2565 PDF Download

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อผู้พิการ

20 กันยายน 2565 PDF Download

แจ้งเตือนอีเมลหลอกลวง (Phising mail)

31 สิงหาคม 2565 PDF Download

ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

11 สิงหาคม 2565 PDF Download

ประกาศแจ้งยกเลิกใช้งานระบบหมอชนะ และยกเลิกการดำเนินการโครงการฯ

09 มิถุนายน 2565 PDF Download

ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

18 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

18 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

แนวทางการคัดกรองด้วย ATK

15 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

14 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

แนวทางการพิจารณารักษา ผป.โควิด-19 (HI)

11 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1

11 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

นิยามและแนวทางการจัดการผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

25 มกราคม 2565 PDF Download

มาตรการในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม

25 มกราคม 2565 PDF Download

สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุทัยธานีใสสะอาด 2565 และ "งดรับ งดให้"

6 มกราคม 2565 PDF Download

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

15 พฤศจิกายน 2564 PDF Download

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

20 ตุลาคม 2564 PDF Download

เฝ้าระวังและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

14 กรกฎาคม 2564 PDF Download

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

14 กรกฎาคม 2564 PDF Download

โครงการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

6 กรกฎาคม 2564 PDF Download

นโยบายการจัดระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลทัพทัน

14 กุมภาพันธ์ 2564 PDF Download

ประกาศ โรงพยาบาลทัพทันขอความร่วมมือผู้รับบริการ งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี

23 ธันวาคม 2563 JPG Download

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก

23 ธันวาคม 2563 PDF Download

ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

16 ธันวาคม 2563 PDF Download

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

16 ธันวาคม 2563 PDF Download

รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2563

3 ธันวาคม 2563 PDF Download

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

1 ธันวาคม 2563 PDF Download

การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลทัพทัน

16 พฤศจิกายน 2563 PDF Download

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลทัพทัน

11 พฤศจิกายน 2563 PDF Download

ประกาศระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลทัพทัน

1 กรกฎาคม 2563 PDF Download

ประชาสัมพันธ์เบอร์สำรองสำหรับติดต่อโรงพยาบาลทัพทัน

30 มิถุนายน 2563 PDF Download

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก

11 มิถุนายน 2563 PDF Download

มาตรการป้องกันการรับสินบนของกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลทัพทัน

8 มิถุนายน 2563 PDF Download

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทัพทัน

8 มิถุนายน 2563 PDF Download

การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในหน่วยงาน

1 มิถุนายน 2563 PDF Download

การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในหน่วยงาน

1 มิถุนายน 2563 PDF Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ โรงพยาบาลทัพทัน

1 มิถุนายน 2563 PDF Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ โรงพยาบาลทัพทัน

3 เมษายน 2563 PDF Download

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน โรงพยาบาลทัพทัน 1 เมษายน 2563

PDF Download

PDF Download

PDF Download

โรงพยาบาลทัพทันงดการให้บริการคลินิกนอกเวลา

31 มีนาคม 2563 PDF Download

ประกาศจากแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลทัพทัน

31 มีนาคม 2563 PDF Download

ประกาศจากงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลทัพทัน

27 มีนาคม 2563 PDF Download

โครงการตำบลทัพทันร่วมใจกำจัดยุงลายปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ปี2563

27 มีนาคม 2563 PDF Download

ขออนุมัติประชุมเพื่อวิเคราะความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล

12 มีนาคม 2563 PDF Download

ประกาศจากโรงพยาบาลทัพทัน เรื่อง บัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขปี 2562

12 มีนาคม 2563 PDF Download

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

2 มีนาคม 2563 PDF Download

ประกาศจากโรงพยาบาลทัพทัน COVID-19

24 กุมภาพันธ์ 2563 JPG Download

มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19

24 กุมภาพันธ์ 2563 PDF Download

ประกาศนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

3 มกราคม 2563 PDF Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ โรงพยาบาลทัพทัน

3 มกราคม 2563 PDF Download

ลงนามประการเจตนารม์การต่อต้านทุจริตของโรงพยาบาลทัพทัน

3 มกราคม 2563 PDF Download

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก

3 มกราคม 2563 PDF Download

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 หน่วยงาน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

20 ธันวาคม 2562 PDF Download

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3 ธันว่าคม 2562 PDF Download

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ

16 พฤศจิกายน 2562 PDF Download

การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในหน่วยงาน

16 พฤศจิกายน 2562 PDF Download

ประกาศจากโรงพยาบาลทัพทัน เรื่อง มาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

14 พฤศจิกายน 2562 PDF Download

แผนการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563

1 พฤศจิกายน 2562 PDF Download

รายงานโรคไข้เลือดออก ตำบลทัพทัน

20 ตุลาคม 2562 PDF Download

ผลการดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลทัพทัน

5 สิงหาคม 2562 PDF Download

คู่มือประชาชน เรื่องโรคไข้เลือดออก

5 สิงหาคม 2562 PDF Download

โครงการ "ตำบลทัพทันร่วมใจกำจัดยุงลายปลอดภัยจากไข้เลือดออกปี 2562"

5 สิงหาคม 2562 PDF Download

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก

2 สิงหาคม 2562 PDF Download

รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ

1 สิงหาคม 2562 PDF Download

มาตรการป้องกันการรับสินบน

1 สิงหาคม 2562 PDF Download

ขั้นตอนการทำงานของงานพัสดุ

10 เมษายน 2562 PDF Download

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน

28 มีนาคม 2562 PDF Download

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลทัพทัน

28 มีนาคม 2562 PDF Download

มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยภาครัฐในสังกัด

28 มีนาคม 2562 PDF Download

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ซับซ้อนในหน่วยงานของโรงพยาบาลทัพทัน

20 มีนาคม 2562 PDF Download

ร่วมเสนอแนะ เพื่อปรับระบบบริการของโรงพยาบาล

15 มีนาคม 2562 PDF Download

สรุปผลการปฏิบัตงานหน่วยงานโรงพยาบาลทัพทัน

15 มีนาคม 2562 Zip Download

สรุปการกำกับติดตามผลการดำเนินตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2562

15 มีนาคม 2562 PDF Download

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "โรงพยาบาลทัพทัน ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)"

15 มีนาคม 2562 PDF Download

ขอรายงานการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่

11 มกราคม 2562 PDF Download

ขอรายงานการเผยแพร่คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ

13 กันยายน 2561 PDF Download

THAPTHAN HOSPITAL