ข่าวประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลทัพทัน


ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

18 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

18 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

แนวทางการคัดกรองด้วย ATK

15 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

14 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

แนวทางการพิจารณารักษา ผป.โควิด-19 (HI)

11 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1

11 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

นิยามและแนวทางการจัดการผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

25 มกราคม 2565 PDF Download

มาตรการในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม

25 มกราคม 2565 PDF Download

สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุทัยธานีใสสะอาด 2565 และ "งดรับ งดให้"

6 มกราคม 2565 PDF Download

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

15 พฤศจิกายน 2564 PDF Download

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

20 ตุลาคม 2564 PDF Download

เฝ้าระวังและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

14 กรกฎาคม 2564 PDF Download

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

14 กรกฎาคม 2564 PDF Download

โครงการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

6 กรกฎาคม 2564 PDF Download

นโยบายการจัดระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลทัพทัน

14 กุมภาพันธ์ 2564 PDF Download

ประกาศ โรงพยาบาลทัพทันขอความร่วมมือผู้รับบริการ งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี

23 ธันวาคม 2563 JPG Download

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก

23 ธันวาคม 2563 PDF Download

ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

16 ธันวาคม 2563 PDF Download

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

16 ธันวาคม 2563 PDF Download

รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2563

3 ธันวาคม 2563 PDF Download

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

1 ธันวาคม 2563 PDF Download

การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลทัพทัน

16 พฤศจิกายน 2563 PDF Download

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลทัพทัน

11 พฤศจิกายน 2563 PDF Download

ประกาศระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลทัพทัน

1 กรกฎาคม 2563 PDF Download

ประชาสัมพันธ์เบอร์สำรองสำหรับติดต่อโรงพยาบาลทัพทัน

30 มิถุนายน 2563 PDF Download

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก

11 มิถุนายน 2563 PDF Download

มาตรการป้องกันการรับสินบนของกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลทัพทัน

8 มิถุนายน 2563 PDF Download

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทัพทัน

8 มิถุนายน 2563 PDF Download

การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในหน่วยงาน

1 มิถุนายน 2563 PDF Download

การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในหน่วยงาน

1 มิถุนายน 2563 PDF Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ โรงพยาบาลทัพทัน

1 มิถุนายน 2563 PDF Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ โรงพยาบาลทัพทัน

3 เมษายน 2563 PDF Download

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน โรงพยาบาลทัพทัน 1 เมษายน 2563

PDF Download

PDF Download

PDF Download

โรงพยาบาลทัพทันงดการให้บริการคลินิกนอกเวลา

31 มีนาคม 2563 PDF Download

ประกาศจากแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลทัพทัน

31 มีนาคม 2563 PDF Download

ประกาศจากงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลทัพทัน

27 มีนาคม 2563 PDF Download

โครงการตำบลทัพทันร่วมใจกำจัดยุงลายปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ปี2563

27 มีนาคม 2563 PDF Download

ขออนุมัติประชุมเพื่อวิเคราะความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล

12 มีนาคม 2563 PDF Download

ประกาศจากโรงพยาบาลทัพทัน เรื่อง บัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขปี 2562

12 มีนาคม 2563 PDF Download

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

2 มีนาคม 2563 PDF Download

ประกาศจากโรงพยาบาลทัพทัน COVID-19

24 กุมภาพันธ์ 2563 JPG Download

มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19

24 กุมภาพันธ์ 2563 PDF Download

ประกาศนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

3 มกราคม 2563 PDF Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ โรงพยาบาลทัพทัน

3 มกราคม 2563 PDF Download

ลงนามประการเจตนารม์การต่อต้านทุจริตของโรงพยาบาลทัพทัน

3 มกราคม 2563 PDF Download

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก

3 มกราคม 2563 PDF Download

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 หน่วยงาน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

20 ธันวาคม 2562 PDF Download

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3 ธันว่าคม 2562 PDF Download

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ

16 พฤศจิกายน 2562 PDF Download

การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในหน่วยงาน

16 พฤศจิกายน 2562 PDF Download

ประกาศจากโรงพยาบาลทัพทัน เรื่อง มาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

14 พฤศจิกายน 2562 PDF Download

แผนการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563

1 พฤศจิกายน 2562 PDF Download

รายงานโรคไข้เลือดออก ตำบลทัพทัน

20 ตุลาคม 2562 PDF Download

ผลการดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลทัพทัน

5 สิงหาคม 2562 PDF Download

คู่มือประชาชน เรื่องโรคไข้เลือดออก

5 สิงหาคม 2562 PDF Download

โครงการ "ตำบลทัพทันร่วมใจกำจัดยุงลายปลอดภัยจากไข้เลือดออกปี 2562"

5 สิงหาคม 2562 PDF Download

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก

2 สิงหาคม 2562 PDF Download

รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ

1 สิงหาคม 2562 PDF Download

มาตรการป้องกันการรับสินบน

1 สิงหาคม 2562 PDF Download

ขั้นตอนการทำงานของงานพัสดุ

10 เมษายน 2562 PDF Download

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน

28 มีนาคม 2562 PDF Download

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลทัพทัน

28 มีนาคม 2562 PDF Download

มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยภาครัฐในสังกัด

28 มีนาคม 2562 PDF Download

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ซับซ้อนในหน่วยงานของโรงพยาบาลทัพทัน

20 มีนาคม 2562 PDF Download

ร่วมเสนอแนะ เพื่อปรับระบบบริการของโรงพยาบาล

15 มีนาคม 2562 PDF Download

สรุปผลการปฏิบัตงานหน่วยงานโรงพยาบาลทัพทัน

15 มีนาคม 2562 Zip Download

สรุปการกำกับติดตามผลการดำเนินตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2562

15 มีนาคม 2562 PDF Download

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "โรงพยาบาลทัพทัน ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)"

15 มีนาคม 2562 PDF Download

ขอรายงานการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่

11 มกราคม 2562 PDF Download

ขอรายงานการเผยแพร่คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ

13 กันยายน 2561 PDF Download

THAPTHAN HOSPITAL