ประวัติของโรงพยาบาลทัพทัน


               โรงพยาบาลทัพทัน เป็นโรงพยาบาลชุมชุนขนาด 90 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 375 หมู่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี บนเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน

               โรงพยาบาลทัพทัน มีหน้าที่ ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพการควบคุมและป้องกันโรคการฟื้นฟูสภาพการศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

               โรงพยาบาลทัพทันเริมก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง เมื่อ พ.ศ. 2518 บนเนื้อที่ 6 ไร่เศษ ซึ่งได้รับการบริจาคจาก นางสาวทองคำ รักษษจันทร์ ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2519 ขณะนั้น นายแพทย์วิวัฒน์ จิตต์จนะ เป็นผู้อำนวยการ

               ในปี พ.ศ. 2529 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ เป็นผู้อำนวยการได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 11 ไร่ โดยเงินบริจาค ฃ (ทอดผ้าป่า) และในปี พ.ศ. 2534 นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี เป็นผู้อำนวยการได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 3 งาน 59 ตารางวา โดยเงินบริจาค

               ในปีงบประมาณ 2536 โรงพยาบาลทัพทันได้รับการยกฐานะเป็นโรงยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จากเงินงบประมาณ 15,500,00 บาท และได้ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2538 โดยนายเอนก ทัพสุวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี

               ในปีงบประมาณ 2539 โรงพยาบาล ทัพทันได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 30 เตียง ตามโครงการขยายโณงพยาบาลเป็น 60 เตียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จากงบพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี โดยความเห็นชอบของนายแพทย์ประเสริฐ มงคงศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2,000,000 บาท จากเงินบริจาคจำนวน 1,800,000 บาท เงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 1,340,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,140,000 บาท ได้ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2541 โดยนายแพทย์ปรากรม วุฒิพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

               ในปีงบประมาณ 2544 โรงพาบาลทัพทัน ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ด้วยการพึ่งพาตนเอง โดยการก่อสร้างตึกมุทิตา เป็นตึกพิเศษอาคาร 2 ชั้น จำนวน 19 ห้อง และสร้างตึกผู้ป่วยหนักจำนวนเตียง 4 เตียง พร้อมอุปกรณ์เครื่องงมือการแพทย์ครบครันตามมาตรฐาน


Image
Image
Image
Image

THAPTHAN HOSPITAL