Image

กิจกรรมสงกรานต์ 2562 โรงพยาบาลทัพทัน

โรงพยาบาลทัพทันได้จัดกิจกรรมสงกรานต์ โดยมีสามเณรภาคฤดูร้อน มาบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

เพิ่มเติม

Image

อบรมเฝ้าระวังป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลทัพทันได้จัดโครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

เพิ่มเติม

Image

อบรมการพัฒนาพฤติกรรมบริการ (ESB)

โรงพยาบาลทัพทัน ได้มีการจัดโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

เพิ่มเติม

Image

อบรมโครงการสมาธิบำบัด (SKT)

โรงพยาบาลทัพทัน ได้มีการจัดอบรมในโครงการสมาธิบำบัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

เพิ่มเติม

Image

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง(NCD)

โรงพยาบาลทัพทัน ได้มีการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562

เพิ่มเติม

Image

อบรม Palliative Care

โรงพยาบาลทัพทัน ได้มีการจัดอบรม Palliative Care การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

เพิ่มเติม

Image

เข้ารับการประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

โรงพยาบาลทัพทัน ได้รับการประเมิน โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

เพิ่มเติม

Image

การประชุม Re-Accreditation

โรงพยาบาลทัพทัน ได้จัดการประชุม ในหัวข้อ Re-Accreditation เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เพิ่มเติม

Image

สโมสรโรตารี ได้มอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

โรงพยาบาลทัพทัน ได้รับมอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ จากสโมสรโรตารี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เพิ่มเติม

Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R

โรงพยาบาลทัพทัน ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

เพิ่มเติม

Image

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ (IC)

โรงพยาบาลทัพทันได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

เพิ่มเติม

Image

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของ CUP ทัพทัน

โรงพยาบาลทัพทัน ได้มีการจัดกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

เพิ่มเติม

Image

การซ้อมอุบัติเหตุหมู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่

โรงพยาบาลทัพทันได้มีการจัดซ้อมแผนเฝ้าระวังอุบัติเหตุหมู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

เพิ่มเติม

Image

กิจกรรมตักบาตรวันครบรอบ 42 ปี

โรงพยาบาลทัพทัน ได้มีการจัดกรรมตักบาตรวันครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลทัพทัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

เพิ่มเติม

Image

อบรม เครือข่าย FR อำเภอทัพทัน

โรงพยาบาลทัพทัน ได้มีการจัดอบรมให้กับเครือข่าย FR ของอำเภอทัพทัน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

เพิ่มเติม

THAPTHAN HOSPITAL