อบรมการพัฒนาพฤติกรรมบริการ (ESB)

โรงพยาบาลทัพทัน ได้มีการจัดโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

THAPTHAN HOSPITAL