แจ้งข่าวการร้องเรียน ของโรงพยาบาลทัพทัน


คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ

1 ธันวาคม 2563 PDF Download

คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลทัพทัน

1 ธันวาคม 2563 PDF Download

คำสั่งและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลทัพทัน

16 พฤศจิกายน 2563 PDF Download

คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลทัพทัน

12 มิถุนายน 2563 PDF Download

รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการปี 2563

5 พฤษภาคม 2563 PDF Download

THAPTHAN HOSPITAL