ตารางการให้บริการของคลิทันตกรรม โรงพยาบาลทัพทัน
Image

THAPTHAN HOSPITAL