บุคลากรทางการแพทย์


Image

    นายแพทย์สุชาติ ดำดล

      ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

                  แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

                  อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แขนงสุขภาพจิตชุมชน

Image

    แพทย์หญิงพรพรรณ ปิยวนิชพงษ์

      นายแพทย์ชำนาญการ

                  แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Image

    นายแพทย์วิชา มงคลชัยอรัญญา

      นายแพทย์ชำนาญการ

                  แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

Image

    แพทย์หญิงสุปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์

      ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

                  แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

                  วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

Image

    แพทย์หญิงกรองกาญจน์ นวกุล

      ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

                  แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

Image

    แพทย์หญิงปุญญิศา มีเสือทอง

      ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

                  แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

Image

    แพทย์หญิงสุธิดา ก่อธรรมนิเวศน์

      ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

                  แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Image

    แพทย์หญิงณิชกุล ฉง

      ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

                  แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Image

    แพทย์หญิงนิสากร แกล้วกสิกรรม

      ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

                  แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

THAPTHAN HOSPITAL