เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนกันยายน 2565

04 ตุลาคม 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนกันยายน 2565

30 กันยายน 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนสิงหาคม 2565

6 กันยายน 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนสิงหาคม 2565

31 สิงหาคม 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนกรกฎาคม 2565

5 สิงหาคม 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนกรกฎาคม 2565

30 กรกฎาคม 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนมิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนมิถุนายน 2565

31 มิถุนายน 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนพฤษภาคม 2565

3 มิถุนายน 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 2565

31 พฤษภาคม 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนเมษายน 2565

5 เดือนเมษายน 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนเมษายน 2565

29 เมษายน 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนมีนาคม 2565

31 มีนาคม 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนมีนาคม 2565

31 มีนาคม 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

1 มีนาคม 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนมกราคม 2565

31 มกราคม 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนมกราคม 2565

31 มกราคม 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนธันวาคม 2565

30 ธันวาคม 2564 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนธันวาคม 2565

30 ธันวาคม 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนพฤศจิกายน 2565

3 ธันวาคม 2564 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2565

1 ธันวาคม 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนตุลาคม 2565

19 พฤศจิกายน 2564 PDF Download

THAPTHAN HOSPITAL