วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลทัพทัน


เป็นสถานบริการสุขภาพที่ อบอุ่น สวยงาม ทันสมัย ได้มาตรฐานพันธกิจของโรงพยาบาลทัพทัน


1. บริการสุขภาพแบบผสมผสาน ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการดุจญาติมิตร ภายใต้บรรยากาศที่สวยงาม และร่มรื่น

2. สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนTHAPTHAN HOSPITAL