ขอบเขต/พันธกิจ
เป้าหมาย
ผลงาน
บุคคลากร
กิจกรรม
ดาวโหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม
 

 

 

 

นางสาวทรงศรี ครุฑธานุชาติ์

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป (บัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

-  ปฏิบัติงานในหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการ คนที่ 1


-  ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้างานธุรการ
        
-  ควบคุม กำกับงานสารบรรณ       
-  ควบคุม กำกับงานธุรการทั่วไป
-  ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
             
-  ปฏิบัติงานพัสดุในการดำเนินการจัดหา ควบคุม เก็บรักษา และแจกจ่ายพัสดุ
               
-  ปฏิบัติงานในหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่
-  วางแผนและจัดระบบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในความรับผิดชอบร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน
-  ดูแลการบริหารจัดการ  บริการงานบุคคลและสั่งการในงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ

-  ควบคุม  กำกับงาน  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในรับผิดชอบและช่วยเหลือให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

-   ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ในรับผิดชอบกับหน่วยงานภายในโรงพยาบาล และภายนอกโรงพยาบาล เพื่อให้การติดต่อสื่อสารและการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี  มีประสิทธิภาพ

-  งานบริการอาหาร

-  สรุปผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรับผิดชอบ  เพื่อปรับปรุงแก้ไข  และพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพ

-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุพา พันธ์กสิกร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี รัฐประสาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

-  สำเนาหนังสือราชการให้กลุ่มงาน/งานต่าง ๆ
-  งานพิมพ์หนังสือประเภทหนังสือราชการภายนอก / พิมพ์หนังสืองานการเจ้าหน้าที่
-  แจ้งเวียนหนังสือ

-  จัดเก็บหนังสือราชการ

-  ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ
-  ส่งหนังสือราชการที่ไปรษณีย์ในวันจันทร์, พุธ, และศุกร์
-  งานแจกจ่ายพัสดุ
-  เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ แผนกจัดหา

-  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

นางสาวอรอนงค์ แกล้วการไถ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

-  สำเนาหนังสือราชการให้กลุ่มงาน/งานต่าง ๆ

-  งานพิมพ์หนังสือประเภทหนังสือราชการภายนอก / พิมพ์หนังสืองานการเจ้าหน้าที่

-  แจ้งเวียนหนังสือ
-  จัดเก็บหนังสือราชการ  
-  ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ
-  ส่งหนังสือราชการที่ไปรษณีย์ในวันจันทร์, พุธ, และศุกร์
-  งานธุรการทั่วไป

-  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา