ข้อมูลหน่วยงาน
ขอบเขตการบริการ
ผลการดำเนินงาน
บุคลากร
โครงการ/กิจกรรม
ห้องพักผู้ป่วย
กระบวนการหลัก
CPG  การดูแลมารดาและทารกขณะคลอด

มาตรฐานการให้บริการ

การรับใหม่
 - การดูแลก่อนคลอด
(แบบประเมินภาวะเสี่ยง/  
ภาวะแทรกซ้อน) 
 - ประเมิน Bishop  score
การเฝ้าคลอด
 - การประเมินความก้าวหน้า
ของการคลอด partograph
 - การสอนเบ่งคลอด
 - การเตรียมความพร้อมเพื่อ
การคลอด
 - การดูแลมารดาระยะคลอด
 
หลังคลอด
 - การดูแลมารดา/ทารก
2 ชม.แรกหลังคลอด
 - การประเมินสภาพทารก
แรกเกิด
 - การรับใหม่ทารกแรกเกิด
การบริการอื่นๆ
 - การตรวจ ultra  sound

 - การตรวจ NST

 - การดูแลผู้รับบริการและ
ทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนถึง ร.พ.
 - การเคลื่อนย้ายกรณีอัคคีภัย
 
   
CPG  การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด
1.แนวทางกาป้องกันภาวะตกเลือดก่อนคลอด(APH)
2.แนวทางกาป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด(PPH)
3.แนวทางการดูแลมารดาที่การชักนำการคลอด(PIH)
4.แนวทางการดูแลภาวะ breech presentation
5.แนวทางการดูแลมารดาที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด(PROM)
6.แนวทางการดูแลมารดาที่ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด(PRETERM LABOUR)
7.แนวทางการดูแลมารดาที่ตั้งครรภ์เกินกำหนด(POST  TERM)
8.แนวทางการดูแลมารดาที่มีภาวะสายสะดือย้อย
 

9.แนวทางการดูแลมารดาที่มีภาวะติดเชื้อ HIV

  10.แนวทางการดูแลทารกที่มีน้ำหนักตัวน้อย
  11.แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันทารกแรกเกิดอุณหภูมิกายต่ำ
  12.แนวทางการดูแลมารดาหลังคลอด
  13.แนวทางการป้องกันการเกิดภาวะ  birth  asphyxia
  14.แนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพมารดา/ทารกแรกเกิด
  15.แนวทางการขอเลือด