หน้าแรกขอบเขตและพันธกิจเป้าหมายห้องพักและห้องพิเศษสิทธิผู้ป่วยและญาติกิจกรรม/คุณภาพกระบวนการบริการบุคลากร
 
ขอบเขต/พันธกิจ
เป้าหมาย
หอผู้ป่วย/ห้องพิเศษ
สิทธิผู้ป่วย/ญาติ
กิจกรรม/คุณภาพ
กระบวนการบริการ
ผลการดำเนินงาน
บุคลากร
         ตึกเมตตาให้บริการดูแลผู้ป่วยเด็ก 12 เตียง และผู้ป่วยทั่วไป  มีห้องพิเศษ 9 ห้อง มีห้องแยกโรค 2 ห้อง เป็นห้อง Negative pressure
1 ห้องและ แยกโรคธรรมดา 1 ห้อง  มีเตียงเสริมอีก 6 เตียง  เพื่อรับผู้ป่วยกรณีที่มีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลมากและเตียงที่ตึกกรุณาเต็ม 32 เตียงแล้ว
 
 
         อัตราค่าบริการ ตึกผู้ป่วย เมตตา
 
สิทธิการรักษา ค่าเตียงสามัญ :
วัน
ค่าห้องพิเศษ :
วัน
ค่าบริการพยาบาล : วัน ค่าห้องพิเศษที่ต้อง
จ่ายจริงและส่วนเกิน : วัน
รวม (สามัญ/พิเศษ) : วัน
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 350 800 300 450 650 / 750
ผู้ชำระเงิน 350 800 300 500 650 / 800
ประกันชีวต / Fax claim 350 800 300 800  
พ.ร.บ. (ผู้ประกันภัยจากรถ) 350 800 400 - 750 / 1200
ประกันสังคม 350 800 300 450 650 750
ประกันสังคม 72 ซ.ม. แรก
(กรณีให้ ฉุกเฉิน)
- 800 300 100 1000 : วัน
ประกันสังคม หลัง 72 ซม. 350 800 300 450 650 / 800
เบิกได้ / ต้นสังกัด 300 800 300 100 600 / 1000
ผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 7 ครั้งขึ้นไปที่ มีหนังสือรับรองจากสภากาชาด
หรือสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ
(ไม่รวมครอบครัว)
350 800 300 (ลด50%จากอัตรา
ค่าห้องพิเศษเดี่ยว)
400
650 / 700
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) รวมบุคคลใน ครอบครัว (ในเขตอำเภอทัพทัน) 350 800 300 (ลด50%จากอัตรา
ค่าห้องพิเศษเดี่ยว)
400
650 / 700
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในเขตอำเภอทัพทัน ที่ทำงานมากกว่า 10 ปี (มีหนังสือ รับรองจากสาธารณสุขอำเภอ) 350 ได้สิทธินอน
ห้องพิเศษฟรี 2
ห้อง
300 - 650 : วัน
หมายเหตุ - บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่ บัตรผู้สูงอายุ , บัตร อ.ส.ม. , บัตรผู้พิการ , บัตรสุขภาพนักเรียน ,บัตรเด็ก 0-12 ปี
  บัตรผู้นำชุมชน , บัตรนักบวช
- กรณีลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลทัพทัน ให้นอนห้องพิเศษตึกเมตตา ไม่ต้องเก็บค่าห้อง+ค่าอาหาร
- กรณีญาติสายตรง (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) ของลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลทัพทันให้โควต้านอนห้องพิเศษตึกเมตตา 1 ห้อง ถ้ามีคนนอน
  อยู่แล้ว คนที่ Admit ใหม่ต้องการนอนห้องพิเศษ ต้องชำระค่าห้องเองในอัตราตามสิทธิ แล้วจองห้องไว้
   
 
 
ภาพบรรยากาศจริง

" ห้องพักผู้ป่วยแบบ เตียงสามัญ จำนวน 12 เตียง "
ประกอบด้วยจำนวนเตียงผู้ป่วย 12 เตียง โดยแยกกันอย่างเป็นสัดส่วน มีห้องน้ำสำหรับผู้ป่วยและญาติและอีกทั้งภายในยังโอ่โถงกว้างสบาย ตกแต่งใน
สไตร์หรูหรา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ดังนี้

 • ตู้ข้างเตียง
 • ถังขยะ
 • ตระกร้าใส่ของ
 • เหยือกน้ำดื่มพร้อมแก้วน้ำ
 • มีน้ำดื่มสะอาดทั้งน้ำร้อน-น้ำเย็นบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ห้องน้ำรวมและห้องอาบน้ำรวมสำหรับผู้ป่วยและญาติ
 • เครื่องปรับอากาศจำนวน 2 ตัว และพัดลมเพดาน
 • เสื้อผ้าเปลี่ยนวันละ 1 ชุดและทุกครั้งที่เปื้อน
 • พัดลมระบายอากาศ
 • บริการเปลี่ยนผ้าปูวันละ 1 ครั้งหรือทุกครั้งที่เปื้อน
 • บริการอาหาร 3 มื้อต่อวัน
 

       และภายในตึกยังมีเตียงสามัญเสริมอีกจำนวน 6 เตียง  เพื่อรับผู้ป่วยกรณี ที่มีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลมากและเตียงที่ตึกกรุณาเต็ม 32 เตียงแล้ว
   
 
ภาพบรรยากาศจริง

" ห้องพักผู้ป่วยพืเศษ จำนวน 9 ห้อง " " ห้องแยกโรค จำนวน 2 ห้อง "
ประกอบด้วยห้องพักผู้ป่วยจำนวน 1 เตียงต่อห้องโดยแยกกันอย่างเป็นสัดส่วน ิและอีกทั้งภายในยังโอ่โถงกว้างสบาย ตกแต่งในสไตร์หรูหรา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ดังนี้

 • ทีวีสี 14 นิ้วจำนวน1 เครื่อง
 • ตู้เย็นพร้อมน้ำดื่ม
 • หระติกน้ำร้อน
 • เครื่องปรับอากาศและพัดลมเพดาน(ห้องแยกโรคมีแต่พัดลม)
 • ตู้ข้างเตียง
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • โซฟาสำหรับญาติผู้ป่วย
 • เก้าอี้
 • ห้องน้ำ จำนวน 1 ห้อง
 • เครื่องทำน้ำอุ่มภายในห้องน้ำ
 • โทรศัพท์ภายใน
 • ซิ้งล้างภาชนะ
 • ถังขยะ จำนวน 2 ถัง
 • ตู้เสื้อผ้า